Společnost s ručením omezeným - shrnutí

Thursday, 3. January 2008

Společnost s ručením omezeným poskytuje výhody snadného pochopení vnitřních struktur společnosti, nekomplikovaných vztahů jednotlivých orgánů společnosti, omezeného ručení a snadné kumulace osobních i kapitálových prostředků.

Jedná se o nejběžnější typ obchodní kapitálové společnosti. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. V případě, že žádný majetek nemá, ručí až do výše svého splaceného základního kapitálu, tj. u našich ready-made společností do výše 200.000,- Kč.

Základní kapitál

Minimální základní kapitál společnosti s r.o. činí 200.000,- Kč. Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20.000,- Kč. Každý společník může vložit rozdílný vklad. Výši podílu na zisku je totiž možné dohodnout odlišným způsobem, než podle vkladu či podílu jednotlivých společníků.

Základní kapitál je účetní položkou, a proto nemusí být trvale deponován na bankovním účtu společnosti. Základní kapitál je majetkem společnosti, a proto po zapsání s.r.o. do obchodního rejstříku s ním mohou statutární orgány nakládat dle vlastní úvahy (např. pořídit strojní vybavení, pronajmout kancelář, zakoupit zboží atp.).

Název společnosti

Název společnosti, správněji firma společnosti, s ručením omezeným musí zásadně obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", které je možné nahradit zkratkou "spol. s r.o." nebo "s.r.o." Obchodní firma společnosti nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele, nesmí působit klamavě a útočit na již zavedené zboží, ochrannou známku, patent atp.

K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující jinou právní formu nebo jiné sídlo společnosti! S takovými názvy se můžeme v praxi setkat jenom díky odlišné právní úpravě, která v minulosti platila.

Statutární orgán

Statutárním orgánem společnosti s r.o. jsou jednatelé. Tito jsou zodpovědní za obchodní vedení společnosti a nesou tak veškeré právní následky svého jednání. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak.

Vymezení a provázání jednání statutárních orgánů je jednou z klíčových podmínek pro správné fungování společnosti. Kontrola jednatele ze strany ostatních jednatelů nebo společníků je možná jenom v případě řádného ošetření vnitřních vazeb ve společnosti. Tohoto však nelze dosáhnout na základě běžné formulářové společenské smlouvy, která bývá bohužel často poskytována.

Valná hromada

Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným. Rozhoduje o jmenování a odvolávání jednatelů, změně společenské smlouvy, event. stanov a o schvalování účetní uzávěrky. Nadefinování případů, kdy má valná hromada rozhodovat a jakou většinou, je opětovně otázkou uspořádání vazeb mezi orgány společnosti. Doporučujeme pečlivě uvážit jednotlivé možnosti! Špatně určené vztahy ve společenské smlouvě ovlivní nejenom chod společnosti, ale především vztahy mezi samotnými společníky.