Jednání za společnost před jejím zápisem do OR

Monday, 4. July 2011

Pozor na jednání za společnost před jejím vznikem, tj. před jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Charakter jednání za společnost před jejím vznikem.

Ustanovení § 64 odst. 1 obchodního zákoníku uvádí: "Kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán; jedná-li více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně. Jestliže společníci, popřípadě příslušný orgán společnosti tato jednání schválí do tří měsíců od vzniku společnosti, platí, že z těchto jednání byla společnost zavázána od počátku."

Charakterem jednání osoby, která má v úmyslu jednat tak, aby byla zavázána sice již založená, nicméně do obchodního rejstříku doposud nezapsaná společnost, je jednání jménem takové společnosti, nikoliv tedy jménem jednající osoby. K dané problematice se nedávno vyjádřil ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud, jehož závěry jsou k nahlédnutí zde, který mimo jiné v odůvodnění konstatoval: "Nejvyšší soud se ztotožňuje s výchozí úvahou odvolacího soudu, že o jednání zakladatele za společnost ve smyslu ustanovení § 64 obch. zák. jde jen tehdy, je-li z jednání zakladatele patrno, že nejedná svým jménem, nýbrž za založenou a dosud nevzniklou společnost (jejím jménem - srov. § 64 odst. 1 obch. zák., ve znění po novele provedené zákonem č. 370/2000 Sb.)." a dále: "Skutečnost, kterou z nich (konkrétně z výpovědí svědkyň P. M. a M. F.) žalovaný dovozuje, totiž že provozovnu dražil a zásoby kupoval se záměrem převést je na založenou společnost a že osoby jednající za právního předchůdce žalobkyně byly s tímto záměrem seznámeny (tak jak žalovaný uvedl též ve své výpovědi), právně významná není; takové jednání není jednáním zakladatele za společnost ve smyslu ustanovení § 64 odst. 1 obch. zák. a nemohlo tedy přivodit právní důsledky spojené s následným vznikem společnosti (podmíněné marným uplynutím lhůty pro odmítnutí závazku), předjímané ve třetím odstavci tohoto ustanovení."

Lze tedy shrnout, že náležitostmi jednání, kterým má být založená společnost zavázaná jsou:

1) jednání jménem společnosti,

2) jednání v období od založení společnosti do jejího zápisu do obchodního rejstříku,

3) vytvoření, ze strany zakladatelů, seznamu jednání před vznikem společnosti dle § 64 odst. 2 obchodního zákoníku ve lhůtě do 3 měsíců od zápisu společnosti do obchodního rejstříku a jejich předložení valné hromadě / jedinému společníku s.r.o. ke schválení,

4) schválení seznamu dle ad 3 a samotných jednání učiněných před zápisem spol. do obchodního rejsříku ze strany valné hromady / jediného společníka s.r.o., a to ve lhůtě do 3 měsíců od zápisu společnosti do obchodního rejstříku,

5) oznámení skutečnosti, že došlo ke schválení valnou hromadou ad 4 účastníkům závazkových vztahů, tj. osobám, s nimiž byly jednání před zápisem společnosti do obchodního rejstříku učiněny.