Převod obchodního podílu ve společném jmění manželů

Thursday, 24. March 2011

Může manžel napadnout převod obchodního podílu, který druhý manžel nabyl za trvání společného jmění manželů?

Ano může. K převodu obchodního podílu, je proto nutný souhlas obou manželů.

Byť je v obchodním rejstříku zapsán jako jeho vlastník, tj. společník, pouze jeden manžel, neznamná tato skutečnost, že by předmětný obchodní podíl nenáležel do společného jmění manželů. Pokud jej totiž nabyl za trvání společného jmění manželů, náleží do jeho režimu a k jeho převodu je nutný souhlas druhého manžela, jelikož "za výkon jiné než obvyklé správy lez považovat i převod vlastnického práva k podílu ve společném jmění manželů na třetí osobu" jak dovodil Nejvyšší soud ČR, jehož rozhodnutí je k dispozici zde.

V případě, že tedy souhlas poskytnut nebude, je oprávněn druhý manžel dovolat se tzv. relativní neplatnosti právního úkonu - smlouvy o převodu obchodního podílu v obecné promlčecí době. V případě, že se takového práva včasně nedovolá, je převod platný avšak kupní cena za něj se stává předmětem vypořádání společného jmění manželů, neboť ta je součástí společného jmění manželů.