Účetnictví

Prostřednictvím účetní firmy zajistíme komplexní vedení účetnictví pro Vaši společnost a podle náročnosti na množství jednotlivých účetních případů navrhneme nejvýhodnější možnost jeho zpracování.

Rozvaha

Vedle počáteční a konečné rozvahy příslušného hospodářského roku vyhotovíme taktéž průběžnou rozvahu. Ať již pro potřeby jednotlivých daňových přiznání, rekapitulace skladových zásob, přehledu cash flow nebo manažerského účetnictví. Garantujeme řádné rozvržení stran majetku a správné sestavení dle právních předpisů ČR.

Zaúčtování jednotlivých účetních případů

V závislosti na velikosti společnosti a na množství průběžných účetních operací sestavíme takovou variantu zpracování účetnictví, aby byla finančně co nejvýhodnější. Na základě poskytnutých dokladů budou zaúčtovány jednotlivé položky hospodářského období tak, aby byly připraveny pro případnou kontrolu ze strany finančního úřadu. Samozřejmostí je uzavření všech účtů a přeúčtování těch, které nesmějí mít na konci roku kladný zůstatek.

Souběžné účetní operace

Kromě vedení běžných dokladů účetnictví zajistíme evidenci skladových zásob, interních příjmových a výdajových dokladů (např. pro aktivaci vnitropodnikových služeb), pokladních dokladů a výpisů z účtů především kvůli zamezení duplicity v nákladových a příjmových položkách. Stanovení správných a zároveň nejvýhodnějších způsobů účtování o majetku je naší prioritou.

Dokumentace

Ke všem výše uvedeným operacím uložíme administrativně správně veškeré dokumenty a doklady, které se vztahují k účetnictví. Jejich rychlé a jednoduché vyhledání Vám usnadní práci a přehled o hospodaření společnosti. Při eventuálním zjištění nesrovnalosti je pak umožněno její snadné odhalení a náprava.

Daňová přiznání

U správce daně podáme řádně a včas všechna potřebná daňová přiznání.

požadavky kladené účetními předpisy

Právní řád ČR stanoví pro každou obchodní společnost povinnost vydat vnitropodnikové předpisy o vedení účetnictví a způsobech účtování (např. na jednotlivé účty, o materiálu, výrobcích na skladě atd.). S ohledem na potřeby každé společnosti vybereme nejvýhodnější způsob účtování a vyhotovíme příslušné směrnice.